Umowa z programistą – prosty wzór

To prosta, uwzględniająca interesy obu stron, umowa o świadczenie usług zawierana pomiędzy spółką IT a programistą mającym uczestniczyć w świadczeniu przez tą spółkę usług dla klientów. Jest to umowa B2B, tzn. programista wykonuje ją w ramach działalności gospodarczej.

Komentarze w dokumencie wyjaśniają część postanowień i opisują, jak można je modyfikować.

Możesz korzystać ze wzoru bezpłatnie na potrzeby zawarcia umowy, której jesteś stroną (także po zmianach). Jeżeli wzór się przydał – daj znać. Jeżeli potrzebujesz wsparcia prawnego w zmianach lub rozszerzaniu tego wzoru umowy z programistą – odezwij się.

Wzór umowy pomiędzy firmą IT a programistą – POBIERZ

Jakie kwestie wzór uwzględnia?

Tylko najważniejsze dla tego rodzaju umowy!

 1. Ogólny opis przedmiotu umowy i zasady precyzowania zakresu konkretnych zadań.
 2. Okres obowiązywania umowy, podstawowe zasady dotyczące jej wypowiadania.
 3. Zasady dotyczące miejsca świadczenia usług.
 4. Ramy czasowe świadczenia usług, w tym przypadki, w których programista może powstrzymać się od świadczenia usług.
 5. Rozstrzygnięcie, która ze stron odpowiada za zapewnienie narzędzi niezbędnych do świadczenia usług.
 6. Wysokość i zasady płatności wynagrodzenia.
 7. Podstawowe postanowienia dotyczące praw autorskich.
 8. Ograniczenie odpowiedzialności majątkowej programisty.
 9. Bardzo ogólny obowiązek zachowania poufności.

Czego tu nie ma?

Założeniem przy tworzeniu tego wzoru była maksymalna prostota. Jest to umowa precyzyjna, spójna i solidna – ale nieskomplikowana. Wzór pomija zatem następujące kwestie (które czasem pojawiają się w umowach pomiędzy firmą IT a programistą, ale nie są tam niezbędne):

 1. Raportowanie przez programistę czasu pracy i zasady odbioru takich raportów.
 2. Wynagrodzenie za świadczenie usług w czasu przekraczającym ustalony w umowie („nadgodziny”, świadczenie usług w dni wolne itp.).
 3. Zakaz działalności konkurencyjnej (lub zasady jej prowadzenia).
 4. Zasady ponoszenia i rozliczania wydatków poniesionych przez programistę w związku ze świadczeniem usług.
 5. Sposób obliczania pomniejszonego wynagrodzenia w przypadkach, w których takie pomniejszenie powinno mieć miejsce.
 6. Bardziej rozbudowane postanowienia o prawach autorskich, np.:
  1. obowiązek przeniesienia praw autorskich majątkowych na polach eksploatacji, które pojawią się w przyszłości;
  2. obowiązek udzielenia firmie IT pomocy w sporze o prawa autorskie.
 7. Zasady rozwiązywania sporów – od najprostszego określenia właściwości właściwego miejscowo sądu do klauzuli przewidującej wielostopniową procedurę rozwiązywania sporów.
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych i wizerunku programisty przez firmę IT – materia moim zdaniem do uregulowania w osobnym dokumencie, zwłaszcza jeżeli firma IT zamierza np. przedstawiać programistę klientom lub zaprezentować go na liście członków swojego zespołu.
 9. Zasady komunikacji stron, w tym m.in. wyznaczenie osób mogących reprezentować firmę IT w kontaktach z programistą.

Współtwórz ze mną wzory umów!

Masz pomysł jak ulepszyć ten wzór umowy? Masz doświadczenie branżowe, które może pomóc w stworzeniu wzoru innej umowy? Odezwij się, porozmawiajmy.