Prawnicze podsumowanie tygodnia [R19T44]

Wybiórczy przegląd aktualności prawniczych z 28 – 31 października 2019 r. (kolejność przypadkowa).

SN: Bliskiemu poszkodowanego nie należy się zadośćuczynienie

Pacjent w wyniku niewłaściwego leczenia w szpitalu doznał uszkodzenia pnia mózgu z bardzo daleko idącymi skutkami upośledzającymi go fizycznie. Żona i syn pacjenta domagali się od szpitala zadośćuczynienia za naruszenie ich dobra osobistego do cieszenia się niezakłóconym życiem rodzinnym. Na kanwie tej sprawy Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów (Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) podjął uchwałę, że osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 KC. Więcej informacji na stronie Sądu Najwyższego.

Kara Prezesa UODO dla burmistrza

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego karę 40 000 zł, m.in. za brak umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych ze spółką prowadzącą internetowy biuletyn informacji publicznej miasta. Na stronie UODO: decyzja oraz informacja prasowa.

TSUE o obowiązkach Facebooka dotyczących usuwania zniesławiających treści

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że sąd państwa członkowskiego może nałożyć na usługodawcę hostingu (jak Facebook) nakaz usunięcia lub zablokowania nie tylko informacji bezprawnej, ale też informacji identycznej z uznaną wcześniej za bezprawną (w tym przypadku chodziło o zniesławiający artykuł i komentarz). Sąd może też rozszerzyć skutki takiego nakazu na cały świat. Wyrok w sprawie C-18/18 dostępny na stronie TSUE.

Powstanie „rejestr złodziei”

Nowelizacja kodeksu wykroczeń i innych ustaw, która weszła w życie 1 listopada 2019 r., przewiduje prowadzenie „rejestru wykroczeń”, do którego trafiać będą informacje o sprawcach wykroczeń przeciwko mieniu. Rejestr będzie udostępniany organom prowadzącym właściwe postępowania. Do rejestru trafią dane nie tylko sprawców, ale też obwinionych i ukaranych. Uzasadnieniem istnienia rejestru jest m.in. wykrywanie przypadków recydywy wśród drobnych złodziei, które dotychczas pozostawały niezauważone w przypadku np. kradzieży dokonanych w różnych miastach. Podstawa prawna: art. 20f. ustawy o Policji.

Photo by Estée Janssens on Unsplash.